Zasiedzenie nieruchomości. Kiedy występuje?

Jednym ze sposobów nabycia prawa własności jest zasiedzenie nieruchomości. Do nabycia tego prawa dochodzi nieodpłatnie, bez transakcji kupna – sprzedaży z prawowitym właścicielem. Przedmiotem zasiedzenia może być dom, mieszkanie lub grunt użytkowany wieczyście lub na mocy niektórych umów służebności. Nie dotyczy jednak niewyodrębnionego lokalu, lub niewydzielonej części wchodzącej w skład nieruchomości. Prawo do zasiedzenia nieruchomości ograniczone jest również w przypadku cudzoziemców oraz nieruchomości rolnych.

Najprościej mówiąc, zasiedzenie nieruchomości jest to nabycie prawa własności po upływie odpowiednio długiego czasu. W przypadku nieruchomości, której samoistne posiadanie trwa nieprzerwanie od 20 lat i nastąpiło w dobrej wierze. W sytuacji, gdy nieruchomość została przejęta i powstało zasiedzenie w złej wierze, musi upłynąć 30 lat.

Co to znaczy zasiedzenie nieruchomości?

Zacząć należy od wyjaśnienia, czym jest samoistne posiadanie. Jest to dysponowanie nieruchomością w taki sposób, w jaki dysponuje pełnoprawny właściciel. W związku z tym do zasiedzenia nieruchomości nie może dojść w przypadku najemcy mieszkania lub dzierżawcy lokalu. Wynika to z umowy łączącej obie strony, gdzie użytkowanie w pełni zależne jest od prawowitego właściciela.

Zasiedzenie w dobrej wierze może nastąpić w przypadku, gdy nie zachowana została forma aktu notarialnego, przy kupnie nieruchomości. Wiadomo, że w obrocie nieruchomościami każda umowa przenosząca prawa własności musi zostać sygnowana przez notariusza. Zasiedzenie nieruchomości dotyczy również spadkobiercy, któremu spadkodawca w równie nieformalny sposób przekazał prawa własności lub kiedy dział spadku nastąpił bez aktu notarialnego.

Zasiedzenie w dobrej wierze i złej wierze

Orzecznictwo sądów dopuszcza możliwość zasiedzenia w dobrej wierze, jeżeli prawo do lokalu zostało uzyskane dzięki osobie niebędącej właścicielem nieruchomości. Istotne jest, by użytkujący nie wiedział o tym i pozostawał w błędnym, aczkolwiek usprawiedliwionym przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości.

Po odpowiednio długim okresie czasu można złożyć wniosek do sądu, który potwierdzi zasiedzenie nieruchomości i przyzna pełne prawo własności. Wówczas stan prawny nieruchomości zostanie uregulowany poprzez zmianę we wpisie w księgę wieczystą.

Zasiedzenie w złej wierze następuje, kiedy posiadacz nieruchomości jest świadom, że nie ma do niej żadnych praw, a mimo to włada nią jak właściciel. Jeżeli jednak przez trzydzieści lat nikt nie zainteresuje się uregulowaniem sytuacji prawnej nieruchomości, wówczas posiadacz może w tym samym trybie złożyć wniosek o usankcjonowanie prawa do własności. W przypadku, gdy właściciel prawowity dąży do pozbawienia posiadacza przedmiotu sporu często występuje na drogę sądową. Każda próba odzyskania swoich praw przerywa zasiedzenie i termin upływu czasu biegnie od nowa.

Czy do zasiedzenia nieruchomości konieczne orzeczenie sądu?

Przepisy prawa stanowią jasno, że zasiedzenie nieruchomości musi być potwierdzone sądownie. Orzeczenie sądowe jednak jest tylko formalnym potwierdzeniem zasiedzenia na skutek długotrwałego użytkowania nieruchomości. Oznacza to, sąd porządkuje stan faktyczny przedmiotu zasiedzenia z jego stanem prawnym. Zasiedzenie nieruchomości ma wydźwięk szkodzący, co prawda właścicielowi, nie mniej następuje przeważnie w przypadku jego niewywiązywania się z obowiązków właścicielskich i dopuszczenia, by ktoś te obowiązki za niego wypełniał.

Jak widać nabycie nieruchomości wymaga procedowania sądowego. W sądzie rejonowym należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć potwierdzenia dokonywanych wpłat podatku od nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów oraz zaświadczenie organu administracyjnego o braku roszczeń reprywatyzacyjnych.

Otrzymując orzeczenie sądu o nabyciu praw przez zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze lub złej powoduje, że można ją sprzedać, trzeba tylko odczekać zgodnie z prawem pięć lat. Wcześniejsza sprzedaż wiąże się z odprowadzeniem odpowiednich podatków. Szukając kupca na nieruchomość niezależnie, czy to dom, mieszkanie, czy grunt można wykorzystać firmę https://nieruchomosci-zeus.pl/. Oferta skupu nieruchomości gwarantuje szybką transakcję i błyskawiczną wypłatę środków finansowych.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!