Zadatek a zaliczka: co jest lepszym zabezpieczeniem?

Zaliczka i zadatek, wbrew powszechnej opinii nie są tym samym. Inne są skutki, kiedy wpłaci się pieniądze traktowane jako zadatek, a inne, gdy wpłaca się je jako zaliczkę. Cechą wspólną natomiast jest to, że w chwili wykonania umowy przy zaliczce, jak i przy zadatku wpłacona kwota jest zaliczona na poczet końcowego wynagrodzenia. 

Kiedy można zatrzymać zadatek? 

Omawiając na czym polega różnica w zestawieniu: zaliczka a zadatek należy wiedzieć,
że obie te kwoty są wpłacane jeszcze przed zrealizowaniem danej umowy. Jeżeli umowa zostanie wykonana, to zarówno przy zaliczce, jak i w wypadku zadatku  wpłacona kwota zostaje zaliczona do ogólnego wynagrodzenia. Decydując się: zaliczka czy zadatek należy wiedzieć, że problemy pojawią się, gdy z wykonaniem umowy będą jakiekolwiek trudności. Zaliczka bowiem co do zasady podlega zwrotowi, gdy umowa nie będzie wykonana. Natomiast, otrzymany zadatek można zatrzymać, gdy umowa nie będzie wykonana
z przyczyn za jakie odpowiada druga strona. 

Zadatek bardziej niż umowa zaliczki zabezpiecza wykonanie określonej umowy.
Kiedy nie jest zrealizowana umowa zadatek to zastosowanie mają przepisy wynikające z 394 artykułu Kodeksu Cywilnego. Rozważając: co to jest zadatek można go zatrzymać,
gdy druga strona nie wykonała swoich obowiązków wynikających z umowy.
Warunkiem zatrzymania zadatku jest złożenie kontrahentowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tylko wtedy zwrot zadatku znajduje uzasadnienie. Natomiast, jeśli to kontrahent odpowiada za niezrealizowanie umowy to można żądać od niego zwrotu zadatku
w podwójnej wysokości. Trzeba jednak uprzednio złożyć kontrahentowi oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Jest to warunek żądania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
Z kolei, zwrot zaliczki następuje zawsze, gdy umowa nie zostaje zrealizowana. 

Testament – sprawdź rodzaje i skuteczność

Różnice dotyczące zwrotu pieniędzy 

Dzięki zaliczce, jeszcze przed zrealizowaniem umowy dysponuje się częścią pieniędzy.
Tak jak przy zadatku, nie ma obowiązku wpłacania na wyodrębniony rachunek bankowy. Aczkolwiek, różnica między zaliczką a zadatkiem bazuje na tym, że jeżeli umowa
nie dojdzie do skutku albo któraś ze stron od umowy odstąpi, zaliczkę należy zwrócić. Przedsiębiorca może natomiast zażądać kompensaty, czyli potrącenia, jeśli jego wkład na zrealizowanie usługi był już spory, ale druga strona nie współpracuje lub zmieniła zdanie. 

Podsumowując, zaliczka podlega zwrotowi wtedy, gdy umowa nie dojdzie do skutku
i nie ma znaczenia, która ze stron zawiniła. Zadatek nie podlega zwrotowi, chyba,
że strony w trakcie podpisywania umowy postanowiły inaczej.

 Firma Nieruchomości Zeus skupuje wszystkie nieruchomości, oferując przy mowie przedwstępnej wpłatę zadatku w wysokości 10%. Skontaktuj się z nami podając najważniejsze informacje o nieruchomości. Na tej podstawie eksperci przygotują propozycję ceny za Twoją nieruchomość.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!